تعرفه طراحی


 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ* سامانه طراحی گراف یار *ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تعرفه های طراحی بنر
سفارش مورد نظر سطح معمولی سطح حرفه ای سطح فوق حرفه ای
۸ هزار تومان ۱۰ هزار تومان ۱۲ هزار تومان
۸ هزار تومان ۱۰ هزار تومان ۱۲ هزار تومان
۶ هزار تومان ۸ هزار تومان ۱۰ هزار تومان
۸ هزار تومان ۱۰ هزار تومان ۱۲ هزار تومان
۱۰ هزار تومان ۱۲ هزار تومان ۱۴ هزار تومان
۱۰ هزار تومان ۱۲ هزار تومان ۱۴ هزار تومان
۱۰ هزار تومان ۱۲ هزار تومان ۱۴ هزار تومان
۱۲ هزار تومان ۱۴ هزار تومان ۱۶ هزار تومان
۱۲ هزار تومان ۱۴ هزار تومان ۱۶ هزار تومان
۸ هزار تومان ۱۰ هزار تومان ۱۲ هزار تومان
تماس بگیرید تماس بگیرید تماس بگیرید

 

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ* سامانه طراحی گراف یار *ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تعرفه های طراحی های دیگر
سفارش مورد نظر سطح معمولی سطح حرفه ای سطح فوق حرفه ای
۱۵ هزار تومان ۲۵ هزار تومان ۳۵ هزار تومان
۲۵ هزار تومان ۳۵ هزار تومان ۴۵ هزار تومان
۴۵ هزار تومان ۵۵ هزار تومان ۶۵ هزار تومان
۱۵ هزار تومان ۲۰ هزار تومان ۲۵ هزار تومان
۱۵ هزار تومان ۲۰ هزار تومان ۲۵ هزار تومان
۱۴ هزار تومان ۱۶ هزار تومان ۱۸ هزار تومان
۱۲ هزار تومان ۱۴ هزار تومان ۱۶ هزار تومان
۱۶ هزار تومان ۱۸ هزار تومان ۲۰ هزار تومان
۱۰ هزار تومان ۱۲ هزار تومان ۱۴ هزار تومان
۳۰ هزار تومان ۳۵ هزار تومان ۴۰ هزار تومان
تماس بگیرید تماس بگیرید تماس بگیرید
۳۵ هزار تومان ۴۵ هزار تومان ۵۰ هزار تومان
تماس بگیرید تماس بگیرید تماس بگیرید
تماس بگیرید تماس بگیرید تماس بگیرید

 

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ* سامانه طراحی گراف یار *ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تعرفه های طراحی های چاپی
سفارش مورد نظر سطح معمولی سطح حرفه ای سطح فوق حرفه ای
۲۰ هزار تومان ۳۰ هزار تومان ۴۰ هزار تومان
۳۰ هزار تومان ۴۰ هزار تومان ۵۰ هزار تومان
۶۰ هزار تومان ۸۰ هزار تومان ۱۰۰ هزار تومان
۲۰ هزار تومان ۳۰ هزار تومان ۴۰ هزار تومان
۳۰ هزار تومان ۴۰ هزار تومان ۵۰ هزار تومان
۴۰ هزار تومان ۵۰ هزار تومان ۶۰ هزار تومان
۱۵ هزار تومان ۲۰ هزار تومان ۲۵ هزار تومان
۳۰ هزار تومان ۴۰ هزار تومان ۵۰ هزار تومان
۶۰ هزار تومان ۸۰ هزار تومان ۱۰۰ هزار تومان
۳۰ هزار تومان ۳۵ هزار تومان ۴۰ هزار تومان
۳۰ هزار تومان ۴۰ هزار تومان ۵۰ هزار تومان
۳۰ هزار تومان ۴۰ هزار تومان ۵۰ هزار تومان
تماس بگیرید تماس بگیرید تماس بگیرید
تماس بگیرید تماس بگیرید تماس بگیرید

 

دسته بندی ها: گراف یار

دیدگاه ها

با عرض پوزش، نظرات برای این آیتم به بسته شده است.